blog conference poznań 2017 baner fb

Blog Con­fe­rence Poznań to kon­fe­ren­cja dla blo­gerów,
do któ­rej odli­czam cały rok, a tegoroczna edycja skoń­czyła się led­wie wczo­raj.
Padły ostat­nie słowa, strze­liły ostat­nie migawki, zga­sły świa­tła iii …?

Jestem WYKOŃCZONA! Emo­cjo­nal­nie i umy­słowo wypruta!
Oczy­wi­ście w mega pozy­tyw­nym zna­cze­niu, ale jed­nak dzi­siaj jestem zom­bie. Po takich wyda­rze­niach urlop
to abso­lutna koniecz­ność i dzi­siaj mia­łam plan na leni­stwo. Tylko wypra­wi­łam Męża do pracy i w pod­sko­kach
powlo­kłam się do łóżeczka, w obję­cia koł­dry z podusz­ką… Jed­nak nie mogłam spać!
Emo­cje, prze­ży­cia i myśli kłę­bią się w gło­wie, jak sza­lone, już od wczo­raj… i jesz­cze długo tak będzie.
I tak zamiast odsy­piać, wybra­łam inną tera­pię… Osta­tecz­nie, nasta­wi­łam eks­pres na kawę i sie­dzę przy lap­to­pie,
kli­ka­jąc do Cie­bie te słowa. W zeszłym roku tak długo docho­dzi­łam do sie­bie, że kiedy w końcu poukła­da­łam sobie wszystko, pisa­nie rela­cji w listo­pa­dzie prze­stało mieć sens. Więc w tym roku, kuję żelazo póki gorące!

blog conference poznań 2017 targi

W kilku sło­wach: Blog Con­fe­rence Poznań 2016 i 2017

Naj­pierw kilka słów o samej impre­zie, która była inna niż w 2016 roku.
Uważam, że łatwo jest oce­niać, kiedy przy­cho­dzi się na gotowe. Jed­nak do kry­tyki, prawo daje dopiero dzia­ła­nie.
Wiele pew­nie można by zmie­nić, popra­wić – nawet Orga­ni­za­to­rzy na pewno będą mieli takie spo­strze­że­nia.
Kiedy poza­my­kają wszyst­kie tematy, dojdą do sie­bie i dla Nich także na tema­cie Blog Con­fe­rence Poznań osią­dzie kurz. Bo dla Ilony i Piotra to będzie dużo póź­niej, niż było to wczo­raj dla nas.
I dla­tego przy­bi­jam „5!” Ilo­nie, Pio­trowi oraz całej Eki­pie Blog Con­fe­rence Poznań! Z wielką wdzięcz­no­ścią
oraz rado­ścią
, że to dzięki Nim, mogli­śmy prze­żyć taki week­end, zyskać taką wie­dzę i zdo­być nowe doświad­cze­nia! I cho­ciaż pew­nie prze­wrócą oczami, jeśli prze­czytają te słowa, to ja już 3mam kciuki za edy­cję 2018!! I z nie­śmiałą nadzieją pla­nuję, tym razem zro­bić wię­cej, niż tylko zaci­skać kciuki, laj­ko­wać i sze­ro­wać… Ale o tym może za rok.

blog conference poznań 2017 kwiatki

Oso­bi­ście

Cho­ciaż zmian było wiele, naj­więk­sza była we mnie.
W zeszłym roku, mia­łam blog led­wie od kilku mie­sięcy, nikogo nie zna­łam i na wszystko, a zwłasz­cza wszyst­kich –
oby­tych, obe­zna­nych, wylu­zo­wa­nych Uczest­ni­ków patrzy­łam wiel­kimi oczami! Byłam bacz­nym, ale zupeł­nie bier­nym obser­wa­to­rem. I dzi­siaj wiem, że cho­ciaż to trudne, to jed­nak zachę­cam, by się odwa­żyć i zaga­dy­wać! Pozna­wać!
Witać się i czer­pać z takich wyda­rzeń peł­nymi gar­ściami wspól­nie z innymi! Wszy­scy jeste­śmy zwy­kłymi ludźmi
i naj­czę­ściej z przy­jem­no­ścią, chę­cią i cie­ka­wo­ścią pozna­jemy kogoś nowego. To był mój pod­sta­wowy wnio­sek po Blog Con­fe­rence Poznań 2016 i zro­bi­łam z niego dobry uży­tek pod­czas tego­rocz­nej edy­cji. Dla­tego cho­ciaż zgod­nie
z pro­gnozą w moich żyłach, po tym week­en­dzie pły­nie kawa, któ­rej wypi­łam morze, to i tak zabra­kło czasu
i prze­strzeni by uści­skać się ze Wszyst­kimi. Jed­nak nic stra­co­nego, bo prze­cież jesz­cze się spo­tkamy – może nawet szyb­ciej niż za rok? Bilans jed­nak wycho­dzi na plus i jestem prze­szczę­śliwa, bo udało mi się uści­skać z Wami tak licz­nie
i ser­decz­nie. Cudow­nie jest móc przy­pi­sać inter­ne­towy byt praw­dzi­wym, uśmiech­nię­tym, mądrym, inspi­ru­ją­cym
i życz­li­wym Ludziom. Dzię­kuję Kochani, Jeste­ście Wspa­niali i już za Wami tęsk­nię!

blog conference poznań 2017 targi

War­tość

Zapewne każdy z Uczest­ni­ków Blog Con­fe­rence Poznań wynosi coś innego, indy­wi­du­al­nego jak każdy z nas.
Jed­nak jest kilka tema­tów, które powta­rzały się pod­czas wielu wystą­pień i myślę, że zostały dość sku­tecz­nie posiane w naszych gło­wach i ser­cach.
W tym roku nacisk poło­żono na jako­ści w blo­gos­fe­rze, na rela­cjach, na etyce. I takich powtó­rzeń ni­gdy dość, zwłasz­cza, że pod­czas tego­rocz­nej edy­cji było naprawdę wielu Uczest­ni­ków, któ­rzy przy­je­chali pierw­szy raz na poznań­ską
kon­fe­ren­cję. Dla wielu też było to w ogóle pierw­sze takie wyda­rze­nie i spo­tka­nie, stąd zna­cze­nie i war­tość powyż­szych kwe­stii są więk­sze. Dobra robota!
Wielu z Pre­le­gen­tów powta­rzało też, jak istotne są regu­lar­ność, kon­se­kwen­cja i wytrwa­łość, których jesteśmy wyjątkowymi znawcami. Bo jak okre­ślić ludzi, któ­rzy wie­lo­krot­nie, w kółko, cza­sem mie­sią­cami i latami dzia­łają
w jed­nym kie­runku, zda­wa­łoby się bez efek­tów? A jed­nak my blo­gerzy jak się na coś uprzemy, to koniec!
Będziemy pró­bo­wać drzwiami, oknem, piw­nicą i pięć razy na około, byle do skutku. A kiedy już-już jeste­śmy
na kra­wę­dzi, gotowi rzu­cić wszystko w…. dia­bły, wła­śnie wtedy przy­cho­dzi, to na co tak ciężko i z absur­dalną wiarą
pra­co­wa­li­śmy. Dla­tego do roboty! Tu i teraz, prze­sta­jemy cze­kać i bie­rzemy się do dzieła!

blog conference poznań 2017 kalendarz

War­to­ścią dodaną takich wyda­rzeń są oczy­wi­ście spo­tka­nia w kulu­arach! Pla­no­wane, spon­ta­niczne, poucza­jące,
wska­zu­jące nowe hory­zonty, czy (w więk­szo­ści) potwier­dza­jące zdro­wie psy­chiczne i ogól­nie dobry stan men­talny.
Nie wiem, jak jest na świe­cie, jed­nak w Pol­sce blo­ger, przez więk­szość „nor­mal­nych” ludzi, trak­to­wany jest cią­gle jak dzi­wak, a jego dzia­ła­nia jak fana­be­ria. Jed­nak po takim week­en­dzie, spę­dzo­nym z ponad 1000 ludzi, któ­rzy jak Ty mają podobną zajawkę na two­rze­nie i dzia­ła­nie w wir­tu­al­nym świe­cie, możesz się uspo­koić i potwier­dzić, że jed­nak jesteś zupeł­nie nor­mal­nym czło­wie­kiem i wszystko jest z Tobą w naj­lep­szym porządku!

blog conference poznań 2017 pies Janiny

Nie da się zamknąć tak inten­syw­nych, nała­do­wa­nych wie­dzą
i warsz­ta­tami dni w żad­nej rela­cji…
To trzeba prze­żyć oso­bi­ście!

Jed­nak spe­cjal­nie dla tych z Was, któ­rzy nie dotarli w tym roku na Blog Con­fe­rence Poznań, zebrałam to nie­sa­mo­wite wyda­rze­nie w kon­cen­trat, pod posta­cią 7 zło­tych myśli. Liczę, że jak je pozna­cie, zrobicie z nich właściwy użytek,
a za rok po pro­stu spo­tkamy się w Pozna­niu!

Pierw­sza złota myśl Blog Con­fe­rence Poznań
Janina Bak z Janina Daily dla mnie roz­nio­sła sys­tem, a pod­czas Jej wystą­pie­nia mia­łam ciarki! To, jak pod przy­krywką śmiesz­no­stek, lek­kich żar­tów i cięż­kich argu­men­tów, prze­my­ciła pełne mądro­ści wska­zówki, to istny maj­stersz­tyk. I pośród wielu wni­kli­wych obser­wa­cji i bez­cen­nych pod­po­wie­dzi, słowa Janiny, które dla mnie są bar­dzo ważne,
to „nie bój się!” Pró­buj, spraw­dzaj, wery­fi­kuj! Tylko tak się roz­wi­niesz.

Druga złota myśl Blog Con­fe­rence Poznań
Andrzej Tuchol­ski, dla mnie jest tak tro­chę naczel­nym coachem blo­gos­fery. Nie­sa­mo­wity gość, który mądrze i bar­dzo umie­jęt­nie skła­nia do reflek­sji, dodaje odwagi, poka­zuje wła­ściwy kie­ru­nek a przy tym ma cudowny dystans do sie­bie i świata. Po zeszło­rocz­nym wystą­pie­niu Andrzeja zro­bi­łam chyba naj­wię­cej nota­tek, długo cho­dziłam pod wra­że­niem i mie­li­łam Jego słowa w gło­wie oraz sercu. W tym roku, opo­wie­dział o czymś co sama czuję od pew­nego czasu.
Ponie­waż jedną z pasji Andrzeja jest pisa­nie i two­rze­nie opo­wie­ści, zgłę­bił ten temat wzdłuż, wszerz, wspak i na każdy moż­liwy, a nawet niemoż­liwy spo­sób! I tak uzbro­jony w całą tę wie­dzę, Andrzej przy­to­czył histo­rię, że korek­torka, do któ­rej prze­syła tek­sty, naj­czę­ściej wykre­śla te frag­menty, które pisze zgod­nie ze wszyst­kimi mądrymi i słusz­nymi zasa­dami. Wnio­sek Andrzeja z tej aneg­doty, jest taki, że to wła­śnie nasze, osobiste „flow” decy­duje o suk­ce­sie,
sku­tecz­no­ści, sile dzieła, jest dla mnie potwier­dze­niem moich odczuć i obser­wa­cji. Oczy­wi­ście zyskana wie­dza
i przy­go­to­wa­nie teo­re­tyczne mają wiel­kie zna­cze­nie i poma­gają osią­gnąć pożą­dany efekt, jed­nak w grun­cie rze­czy, cho­dzi o to co Ci w duszy gra.

Trze­cia złota myśl Blog Con­fe­rence Poznań
Michał Sadow­ski, jest naj­lep­szym amba­sa­do­rem swo­jej marki Brand24 oraz dowo­dem na słusz­ność tezy, że dzia­ła­nie, kon­se­kwen­cja, prze­ko­na­nie, wiara i prze­my­ślane dzia­ła­nie, w końcu przy­nie­sie sku­tek, jakiego chcesz! Jed­no­cze­śnie Michał poka­zuje też jak wyko­rzy­stać, jakie narzę­dzia, by osią­gnąć ten efekt szyb­ciej, łatwiej i jed­nak sku­tecz­niej.
Nie ma drogi na skróty, ale są metody i narzę­dzia by sobie pomóc. Dzięki wystą­pie­niu Michała, zmia­niam myśle­nie w czyn i w końcu uru­cho­mię konto Bran­d24 oraz prze­pro­szę się z kil­koma innymi narzę­dziami, o któ­rych bły­ska­wicz­nie i jasno opo­wie­dział Pre­zes Sadek.

Czwarta złota myśl Blog Con­fe­rence Poznań
Edwin Zasada mówił o rela­cjach i wzbudził duże emocje! Na tę pre­lek­cję tra­fi­łam przy­pad­kowo i całe szczę­ście! Temat gorący, więc nastąpiła inten­sywna dys­ku­sja… w któ­rej jed­nak domi­no­wało słowo „komu­ni­ka­cja” – klucz
do wszyst­kiego. I cho­ciaż świa­do­mość jest coraz więk­sza, to cią­gle jest pole do wspól­nej pracy. To spo­tka­nie poka­zało mi i wielu oso­bom na sali, jak ważne jest roz­ma­wia­nie, by dojść do poro­zu­mie­nia, które pozwoli nam wspól­nie, ramię w ramię, reali­zo­wać plany, cele i marze­nia.

Piąta złota myśl Blog Con­fe­rence Poznań
Tomek Tom­czyk, aktualnie Jaso­nHunt pośród slaj­dów z pie­sią, rol­ni­kami oraz rela­cją z wizyty u kosme­tyczki, pod­kre­ślił wagę sta­ty­styki w życiu blo­gera! Jed­nak nie cho­dzi o sta­ty­styki bloga, zasię­gów, UU, a o sta­ty­styki doty­czące rze­czywistości, życia i przede wszyst­kim naszych odbior­ców! Tomek zapo­wie­dział live na instagramie, w środę 31 maja, o g.13.00, w którym udział zde­cy­do­wa­nie Ci pole­cam!

Szó­sta złota myśl Blog Con­fe­rence Poznań
Ola Gości­niak dziew­czyna, która zaczy­nała od two­rze­nia stron inter­ne­towych, a dzi­siaj dodaje skrzy­deł na wielu polach! Ola pro­wa­dziła warsz­taty doty­czące SEO i wiem, że były świetne, jak wszystko za co bie­rze się Ola.
Natomiast ja mia­łam przy­jem­ność spo­tkać się z Olą w kulu­arach i tak udało nam się okre­ślić nową(?) skalę zmę­cze­nia
blo­gera. W tej skali naj­wyż­szy poziom osią­gnęła sytu­acja, kiedy blo­ger sia­da­jąc do jedze­nia nie ma sił robić zdjęć! Zatem dopóki masz siłę pisać, pstry­kać, nagry­wać, powalające zmę­cze­nie jest Ci obce.

Siódma złota myśl Blog Con­fe­rence Poznań
Para­doks, jak ilość zdjęć świad­czy o tym, jak udane było wyda­rze­nie? A mia­no­wi­cie tak, że im masz tych zdjęć mniej, tym bar­dziej udane było spo­tka­nie! Żyjemy w cza­sach, kiedy zdjęć robimy milio­ny… bez opa­mię­ta­nia, a jed­nak
para­dok­sal­nie ich żywot­ność jest zde­cy­do­wa­nie krót­sza niż zdjęć, które wywo­ły­wa­li­śmy i wkle­ja­li­śmy do albu­mów. Czę­sto robimy zdję­cia i publi­ku­jemy, by poka­zać, potwier­dzić, pochwa­lić się… A jed­nak w miniony week­end udało mi się ponad wszelką wąt­pli­wość potwier­dzić moją tezę! Z nie­zli­czo­nych spo­tkań, uści­sków, powi­tań i roz­mów, nie mam zdjęć, bo zapo­mi­na­łam je robić! Zatem uwierz mi na słowo, kiedy piszę, że pod­czas Blog Con­fe­rence Poznań 2017
spo­tka­łam i pozna­łam mnó­stwo cudow­nych osób, jed­nak po pro­stu nie mam zdjęć, żeby to udo­wod­nić.
Bo zamiast pstry­ka­nia sel­fie, byli­śmy zajęci roz­mo­wami – tak, tak: cał­kiem, jak nor­malni ludzie!

blog conference poznań 2017 piesia JasonHunt

I jak nor­malni ludzie dzi­siaj wra­camy do nor­mal­nych żyć, w któ­rych robimy pra­nie, zaj­mu­jemy się naszymi rodzi­nami i cho­dzimy do pracy – nie­za­leż­nie, czy jest to etat w fir­mie, czy spę­dza­nie milio­nów godzin przy kom­pu­te­rach.

Zatem życzę Tobie i sobie, dobrego nowego tygo­dnia!
Z nowymi siłami, pomy­słami i moż­li­wo­ściami, które zyska­li­śmy dzięki Blog Con­fe­rence Poznań.

A tymcza­sem ści­skam Cię cie­pło i lecę…. nor­malnie wie­szać pra­nie!
Marta

PS Dla Wytr­wa­łych mam nie­spo­dziankę! Oto uni­ka­towe nagra­nie chóru blo­gerów w wyko­na­niu kul­to­wego hitu
”Mój jest ten kawa­łek podłogi”

PS 2 Jestem cie­kawa Waszych wra­żeń! Podziel­cie się, co i jak Wam się podo­bało? A co byście zmie­nili?

marta kobiela logo